XXIX sesja Rady Miejskiej w Zelowie

Wersja do wydrukuWersja PDF

W piątek, 20 lipca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zelowie, odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej. Obrady zdominowały kwestie budżetowe, z których do najistotniejszych należy zaliczyć zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9,523 zł, kwota ta wynika z faktu  pozyskania środków przez szkoły podstawowe w Wygiełzowie i nr 2 w Zelowie. Ponadto gmina pozyskała również dotację celową ze starostwa w wysokości 3 tys. zł. Zmianie uległ również plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Zelów, a także kwoty dotacji udzielonych przez gminę w 2012r., ta ostatnia zmiana podyktowana została koniecznością wprowadzenia korekt w obszarze oświaty oraz zdjęciem dotacji dla OSP Wypychów, wskutek niemożności przeprowadzenia planowanego remontu siedziby OSP ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntu na którym znajduje się remiza. Część wspomnianych środków, przypisanych pierwotnie dla inwestycji w Wypychowie, zostanie przeznaczona w ramach funduszu sołeckiego dla realizacji planowanego zakupu samochodu przez OSP Wypychów (12 tys. zł).

         Wcześniej Radni przyjęli uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Istotą zamian w tym zakresie było dostosowanie prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy, zmieniającej zasady w sferze przyznawania zezwoleń dla osób ubiegających się o prowadzenie działalności zbieżnej ze wskazaną w tytule uchwały.

Podjęto również uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, istotą tej zmiany była intencja zwiększenia liczby osób korzystających z programu. W świetle postanowień uchwały, którą przyjęto jednogłośnie, pomoc w formie nieodpłatnych posiłków dla dzieci do 7 roku życia i uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przysługiwać będzie przy dochodzie do poziomu 200% kwoty o której mówi art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej (obecnie jest to 477 zł dla osób samotnie gospodarujących). W dalszej kolejności podjęto także uchwałę wprowadzającą zmiany do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Na koniec zajęto się projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz sprawą skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dn. 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu sześciu działek położonych w obrębie 14.

Decyzją Rady Miejskiej zdjęto z porządku obrad pierwotnie wprowadzone pod obrady punkty dotyczące rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 01 w miejscowości Zelów oraz projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Janów.