Rada Miejska uchwaliła stawki "śmieciowe"

Wersja do wydrukuWersja PDF

W dniu 15 marca br. w Domu Kultury w Zelowie podczas sesji Rady Miejskiej podjęto szereg uchwał m.in. tzw. uchwały "śmieciowe". Radni zdecydowali, że opłata ponoszona przez Mieszkańców Gminy Zelów za gospodarowanie odpadami będzie wynosiła 6,00 miesięcznie od osoby za odpady segregowane. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zadeklaruje selektywnego zbierania odpadów, będzie ponosił większą opłatę – 11,00 zł miesięcznie od osoby.

Przykład: rodzina trzyosobowa, która wybierze selektywne zbieranie odpadów zapłaci 18,00 zł miesięcznie, natomiast ta sama rodzina, która będzie odpady wrzucała do jednego pojemnika (zbiórka nieselektywna), zapłaci miesięcznie 33,00 zł.

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku wszystkich nas czeka zmiana dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne, są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Dotychczas, każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku podpisywał umowę na wywóz śmieci z wybraną przez siebie specjalistyczną firmą. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązek ten przejmie Gmina Zelów, wybierając w drodze przetargu firmę, która odbierze i zagospodaruje wszystkie odpady komunalne z terenu naszej gminy.

Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców, że w związku z powyższymi zmianami, należy wypowiedzieć dotychczas zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Na stronie internetowej www.zelow.pl oraz w Urzędzie Miejskim lub u sołtysów, można pobrać wzór wypowiedzenia umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Gmina również będzie odbierała odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych, np. urzędów, przychodni, szkół, zakładów usługowych i handlowych. W tym przypadku opłata będzie ponoszona za pojemnik o określonej pojemności i zależeć będzie od ilości pojemników opróżnianych w ciągu miesiąca oraz wybranego sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli nieruchomość ma funkcję mieszaną, tzn. jest zarówno zamieszkała jak i niezamieszkała, ale powstają tam odpady komunalne (np. prowadzona jest na niej działalność gospodarcza) opłata za gospodarowanie tymi odpadami będzie sumą opłat wyliczonych dla nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej.

W nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Zelów za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego w przetargu, wyposaży wszystkie nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów będzie polegała na tym, że nieruchomości zabudowane domami jednorodzinnymi zostaną wyposażone w trzy rodzaje pojemników: pojemnik oznaczony kolorem żółtym przeznaczony będzie na odpady "suche", pojemnik oznaczony kolorem zielonym na odpady "mokre" oraz pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym na szkło (białe i kolorowe). Dodatkowo, ci właściciele domów jednorodzinnych w Zelowie, którzy zgłoszą taką potrzebę, otrzymają pojemnik na bioodpady, oznaczony kolorem brązowym. Na terenie wiejskim przewidujemy, że odpady ulegające biodegradacji (odpadki kuchenne, liście, fusy z herbaty i kawy wraz z filtrami, skoszona trawa) będą kompostowane. Mieszkańcy bloków i budynków wielolokalowych, będą mieli ustawione pojemniki do selektywnej zbiórki w pergolach śmietnikowych oraz będą korzystać z pojemników ustawionych na terenie osiedli w tzw. gniazdach, gdzie znajdą się pojemniki m.in. na szkło, plastik i papier. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą prowadzić selektywną zbiórkę odpadów poprzez zadeklarowanie odpowiedniej ilości pojemników.

Wszyscy właściciele lub zarządcy nieruchomości w terminie do 15 maja zobowiązani są do wypełnienia i doręczenia do Urzędu Miejskiego w Zelowie deklaracji, w której konieczne będzie podanie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. W deklaracji należy podać ilość osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych oraz wybrać sposób zbierania odpadów – selektywny lub nieselektywny, od którego uzależniona jest wysokość ponoszonej opłaty.

Jeżeli właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, na której powstają odpady komunalne na terenie naszej gminy, będzie zobowiązany do wypełnienia osobnej deklaracji dla każdej z tych nieruchomości. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi lub blokami, deklarację będzie składał zarządca nieruchomości lub zarząd wspólnoty.

Druki deklaracji będzie można pobrać w Urzędzie Miejskim w Zelowie przy ul. Żeromskiego 23 w punkcie informacyjnym lub w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej gminy www.zelow.pl w zakładce "gospodarka odpadami". Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod nr telefonu: 44/634 10 00 wew. 55 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: gk@zelow.pl, udzieli Państwu wszelkich informacji i porad dotyczących poprawnego wypełnienia deklaracji. Przykłady jak prawidłowo wypełnić deklarację, podamy Państwu w kwietniowym wydaniu  Informatora Zelowskiego oraz będą one dostępne na stronie internetowej gminy.

W najbliższym czasie gmina przeprowadzi akcję informacyjno-edukacyjną, w której będziemy Państwa informować o nowych obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwał podjętych przez Radę Miejską. Kampania informacyjna zostanie przeprowadzona przy wsparciu środków finansowych pozyskanych przez Gminę Zelów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.